portfolio

Hieronder is een selectie van projecten te zien waar Rachel van Esschoten de afgelopen jaren aan gewerkt heeft.


Een uitgebreidere lijst met projecten is hier te downloaden.

hekwerk DoggeRIJ
detaillering achterzijde hekwerk DoggeRIJ

omschrijving:

Dit hekwerk is ontworpen voor het project De DoggeRIJ in Den Helder. Dit project bestaat uit de realisatie van huisvesting voor woongroepen voor jongeren die de gesloten jeugdinrichting RIJ De Doggershoek verlaten en op een begeleide manier terugkeren naar de maatschappij. Hiervoor is een oude stolpboerderij van een voormalig bollenpelbedrijf aan de Doggervaart 27 in Den Helder omgevormd.


Er werd gevraagd om bij dit project een passende poort te ontwerpen. Aangezien de woonruimte is gevestigd in een verbouwde stolpboerderij, is ervoor gekozen om de vormgeving van het hekwerk te laten verwijzen naar een boerenhekwerk. De materialisatie sluit aan bij de hedendaagse materialen die zijn toegepast in de verbouwde boerderij. De poortdeuren bestaan uit cortenstalen platen waaruit de vorm van een boerenhek is gesneden. Het hek wordt bevestigd aan gemetselde kolommen, die kenmerkend zijn voor boeren poorten. In en op deze pilaren zijn een aantal voorzieningen opgenomen, zoals een sleutelkluis, interkom, brievenbus, huisnummer en verlichting.


naam project:

Hekwerk DoggeRIJ - concept DO

locatie:

Den Helder

periode:

juni 2010

type project:

ontwerp straatmeubilair

aan gewerkt in dienstverband van:

Marlies van Diest Ontwerp

herstructurering Oranjebuurt
herstructurering Oranjebuurt - uitwerking plattegrond
herstructurering Oranjebuurt - profiel B
herstructurering Oranjebuurt - profiel E
herstructurering Oranjebuurt - 3D model in SketchUP

omschrijving:

Naar aanleiding van het vervangen van de riolering heeft de gemeente Langedijk besloten de straten van de Oranjebuurt opnieuw in te richten. Dit buurtje is gebouwd in de jaren 50 en ook de straatinrichting stamt uit die tijd. Een deel van het materiaal moet vervangen worden en het ook straatprofiel voldoet niet meer aan de huidige eisen. Met de herstructurering krijgen alle straten binnen het buurtje een aangepast profiel dat voldoet aan het ‘Duurzaam Veilig’ principe en de richtlijnen van de CROW. Deels wordt nieuw materiaal toegepast en deels wordt gebruik gemaakt van de bestaande gebakken klinkers.Belangrijk bij het onwerpen van de nieuwe inrichting was het creëeren van zoveel mogelijk parkeerplaatsen en het groener maken van de buurt. D.m.v. het efficiënt inrichten van de ruimte en te kiezen voor parkeren aan 1 vaste zijde, i.p.v. aan wisselende zijdes, is het aantal parkeerplaatsen structureel toegenomen.Het bestaande openbaar groen wordt opnieuw ingericht, gebruik makend van bestaande bruikbare beplanting. Omdat de meeste straatprofielen te smal zijn om groen in de openbare ruimte toe te voegen, is besloten een initiatief op te zetten om de aanplant van hagen en bomen in de voortuinen te stimuleren. Deze waren van oorsprong ook in de voortuinen aanwezig, maar zijn in de loop der tijd grotendeels verdwenen.

naam project:

Herstructurering straten Oranjebuurt - Concept DO

locatie:

Langedijk

periode:

juli 2010

type project:

herstructurering openbare ruimte

aan gewerkt in dienstverband van:

Marlies van Diest Ontwerp

boomrooster Eider
boomrooster Eider - detaillering
boomrooster Eider - toepassing

omschrijving:

Het ontwerp voor dit boomrooster bestaat uit 4 verschillende roosters, welke zo ontworpen zijn dat ze op elke willekeurige wijze in de lengterichting aan elkaar gelegd kunnen worden. Zo kan er een strip gemaakt worden in elke gewenste lengte (met een veelvoud van 1,50 m). Het is hiermee ook mogelijk met de afstanden van de plantgaten te variëren, door er meer of minder boomroosters zonder gat tussen te plaatsen. Uiteraard is het ook mogelijk om de roosters solitair te gebruiken. Samen met Rob Lubrecht van ANÆ is dit ontwerp uitgewerkt tot een realiseerbaar model. Boomrooster “Eider” werd opgenomen in de catalogus van ANÆ.


Dit boomrooster is in eerste instantie ontworpen voor het project Ontwerp buitenruimte Vennekeshof Deurne.


naam project:

Boomroosterontwerp “Eider”

locatie:

n.v.t.

periode:

februari 2010

type project:

ontwerp straatmeubilair

aan gewerkt in dienstverband van:

start ontwerp in dienstverband van VISTA landscape and urban design, ontwerp afgerond in eigen beheer

ontwerp buitenruimte Vennekeshof
Vennekeshof - profiel
Vennekeshof - ontwerp hekwerk
Vennekeshof - impressie inrichting buitenruimte
Vennekeshof - impressie inrichting buitenruimte

omschrijving:

Dit hofje ligt binnen een woonproject van het nieuwbouwplan “De Rijtse Vennen” in Deurne. Het hofje vormt de centrale open ruimte van het bouwplan en heeft een royale omvang van ca. 4.000m2. De inrichting is geïnspireerd op de ideeën van “Shared Space” en op de verwijzing naar de bolakker die hier lag toen het gebied nog een agrarische functie had. De grote ruimte wordt verdeeld door vijf ‘bolakkers’ met elk een eigen functie en inrichting: een jeu-de-boulesruimte, 2 speelveldjes, een siertuin en een besloten plek met podium. Over het hofje is een raster van 6,00 x 6,00 m geprojecteerd. Op enkele knooppunten van dit raster zijn bomen gesitueerd van eenzelfde kleine en vooral transparante soort. Dit raster van bomen loopt deels door over de ‘bolakkers’ en bindt zo de ruimte samen. De ruimtes tussen de ‘bolakkers’ vormen een vloeiend padenstelsel, direct grenzend aan de privé kavels.


Het ontwerp voor het Vennekeshof in Deurne is uitgewerkt tot en met de materialisatie en een plan voor de beplanting.


De hier getoonde tekeningen zijn concept-tekeningen (VO).

naam project:

Ontwerp buitenruimte Vennekeshof Deurne

locatie:

Deurne

periode:

april 2009

type project:

ontwerp buitenruimte

aan gewerkt in dienstvervand van:

VISTA landscape and urban design

prijsvraag Sibeliuspark
Sibeliuspark - impressie
Sibeliuspark - ontwerp

omschrijving:

Het Sibeliuspark in Oss (17 ha. groot) is in de jaren ’60 aangelegd als groene buffer en recreatiegebeid. Het park voldoet inmiddels niet meer aan de huidige eisen. Daarom heeft het gemeentebestuur van Oss een prijsvraag uitgeschreven voor de renovatie van het park en een stedenbouwkundige inpassing van 200 woningen. De visie is samen te vatten in de volgende 6 punten:

mooie plekken veiligstellen

loze ruimte ontwikkelen met o.a. woningbouw

een samenbindend routenetwerk van fiets- en wandelpaden

parkkamers langs de route (manifestatieterrein, historische boerderij als buurthuis met bloemen- en kruidentuin en een vijver met paviljoen)

uitnodigende parkentrees

een markant wegbeeld aan de stadsentree


Het doel is een aantrekkelijk, multifunctioneel, sociaal veilig en beheerbaar park, bestemd voor iedereen.

naam project:

Gewonnen prijsvraag “Sibeliuspark”

locatie:

Oss

periode:

september 2007

type project:

ontwerp buitenruimte

aan gewerkt in dienstverband van:

VISTA landscape and urban design

entreegebied Delta Lloyd
entreegebied Delta Lloyd - impressies

omschrijving:

Bij het ontwerp voor de herinrichting van het entreegebied van het hoofdkantoor van Delta Lloyd is rekening gehouden met een beperkt onderhoudsregime, een representatieve uitstraling en beveiliging, welke onopvallend verweven diende te zijn met de inrichting van het terrein. Door middel van een eenduidige vormgeving en toepassing van hoogwaardige materialen is rust, eenheid en eenvoud in het ontwerp gebracht.

naam project:

Entreegebied Delta Lloyd Hoofdkantoor

locatie:

Amsterdam

periode:

mei 2007

type project:

ontwerp buitenruimte

aan gewerkt in dienstverband van:

VVK architectuur en stedenbouw

Groot Swanla - plankaart
Groot Swanla - detaillering
Groot Swanla - gerealiseerde situatie
Groot Swanla - artikel

omschrijving:

Deze locatie (ca. 9 ha) is een van de laatste grootschalige uitbreidingslocaties van Zevenhuizen. De wens van de gemeente was om de bestaande waaierstructuur van Swanla door te zetten in de nieuwe uitbreiding van Groot Swanla. Aansluiting bij het omliggende landschap is echter ook van belang. Door deze twee richtingen in elkaar te verweven, is het verkavelingsplan ontstaan, waarin ca. 260 woningen van uiteenlopende types een plek hebben gekregen.


Het stedenbouwkundig ontwerp van Groot Swanla kent de volgende karakteristieken:

- strokenverkaveling geënt op het landschappelijk patroon;

- middels een watersingel wordt de waaiervormige opzet van Swanla afgerond;

- de ontsluitingsradialen van Swanla worden doorgezet in Groot Swanla;

- centrale recreatieve ruimte als omslagpunt voor de twee hoofd verkavelingsrichtingen;

- structureel parkeren op eigen erf met +/- 55% en aanvullend parkeren in openbaar gebied;

- 14 verschillende typen huur- en koopwoningen dragen bij aan diversiteit en verscheidenheid binnen de verkaveling;

- openbare ruimte en markante groenstructuren vormen de ‘setting’ voor de diversiteit en ondersteunen de verkaveling en de architectuur.


Voor dit plan is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt, waarin richtlijnen voor de architectuur, beplanting, bestrating en straatmeubilair gegeven zijn.

naam project:

Stedenbouwkundig ontwerp Groot Swanla

locatie:

Zevenhuizen

periode:

januari 2006

type project:

verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan

aan gewerkt in dienstverband van:

VVK architectuur en stedenbouw

herinrichting Kennedyplein
herinrichting Kennedyplein - waterlijn
herinrichting Kennedyplein - waterlijn
herinrichting Kennedyplein - bron
herinrichting Kennedyplein - jeu de boules baan
herinrichting Kennedyplein - luchtfoto

naam project:

Herinrichting Kennedyplein

locatie:

Reek

periode:

april 2001

type project:

herinriching buitenruimte

aan gewerkt in dienstverband van:

Grontmij Eindhoven

omschrijving:

Het Kennedyplein in het Brabantse Reek bestond voorheen alleen uit een grote hobbelige asfaltvlakte, waar hoofdzakelijk geparkeerd werd. Het plein was hard toe aan een nieuwe inrichting, waarin de wensen van de omwonenden, waar mogelijk, een plek konden krijgen. De benodigde parkeerplaatsen zijn aan de rand van het plein gesitueerd en de overgebleven ruimte is ingericht met een zandbak, speeltoestellen, een waterelement, een jeu de boules baan en groen. De buitenruimte is tot op het bestratingsniveau uit gedetailleerd.

Voor iedere ontwerpopdracht plant DivingDuck Design een boom via One Tree Planted,
zodat een persoonlijk en professioneel ontwerp ook een groen en verantwoord product is.